The Labrador Boundary


Privy Council Documents


Volume VIII
Contents
[1769.]

't Land van Labrador.

[1792.]


p. 3785
C


No. 1442.

EXTRACT FROM “HEDENDAAGSCHE HISTORIE OF TEGENWOORDIGE STAAT VAN AMERIKA.”
Amsterdam: By ISAAK TIRION. 1769, pp. 557-558.


Aan de Noordzyde van den Golf van St. Laurens heeft men, als gezegd is, een zeer hooge Kust, die de Zuidkust is van een zeer groot Land, het welk van ouds den naam van Terra De Labrador of Terra Laboratoris, dat is het Arbeiders Lands, gevoerd heeft. De eigentlyke reden, dat 'er de Spaanschen dien naam aan gegeven hebben, is nog een Raadzel : ten ware het mogt zyn, om dat zy oordeelden, dat 'er zonder Arbeid niet uit te haalen was : terwyl de Landen, door hun in Zuid-Amerika ontdekt, van zelf genoegzaam Vrugten, tot Levensonderhoud, uitleverden. De Engelschen gaven 'er, naderhand, den naam van NIEUW-BRITTANNIE aan ; hoewel zy, so het schynt, nimmer eenige moeite aangewend hebben, lom de binnenlandsche gesteldheid te ontdekken, of bezitting van de Kust te neemen.
Dit Land strekt zig van vyftig tot meer dan zestig Graaden Noorder Breedte uit ; in Lengte Oost- en Westwaards, ongevaar, van den vyf-en-vyftigsten tot den zes-en-zeventigsten Graad, bewesten Londen. Men kan hier uit de uitgestrektheid opmaaken van een plek Lands, die de drie Ryken van Groot Britannie ver to boven gaat in grootte ; ja mooglyk zelfs wel geheel Frankryk, en Spanje, in dat opzigt, overtreft. De gedaante, echter, schynt driehoekig te zyn, aan de Zuidzyde breed, en Noordwaards, smal toeloopende, daar zy paalt aan de Straat Hudson, hebbende de Baay van dien naam ten Westen, en de Zee van Groenland ten Noordoosten. De Zuidzyde paalt ten deele aan de Grenzen van Kanada, ten deele aan den Golf van St. Laurens, wordende, wordende door een Kanaal, de Straat van Bellisle genaamd ; van Terreneuf afgescheiden.


(Translation.)

The north side of the Gulf of St. Lawrence is bounded by a very high The country coast which forms the south coast of a very large country which has always had the name of Terra de Labrador, or Terra Laboratoris, i.e., Labourers' Land. Why it has thus been called by the Spanish is still unexplained,


p.3786

unless they thought, that, without labour, nothing could be got out of it, whilst the countries they had discovered in South-America produced without work sufficient fruit for subsistence. The English, subsequently, called it New-Britain, but it seems they have never done anything to explore the conditions of the interior, or to take possession of the coast.
This country extends from fifty to over sixty degrees north latitude, and from about the fifty-fifth to the seventy-sixth degree of longitude, west of London. This gives one an idea of the extent of an area which far exceeds the three kingdoms of Great-Britain in size, nay which possibly surpasses France and Spain in that respect. The form of the country seems, however to be triangular, wide in the south, and narrowing to the north, where it is bounded by the Hudson Strait, having the bay of that name to the west and the Greenland Sea to the north-east. The south side is bounded for a part, by the borders of Kanada, and the remainder by the Gulf of St. Lawrence, being separated from Terreneuf by a Channel called the Strait of Bellisle.

C
No. 1443.

EXTRACT FROM “A SHORT NATURAL HISTORY OF THE COUNTRY.”

Labrador is a large peninsula, joined at the isthmus to Canada, which, together with Hudson's Bay, bounds it on the west ; on the north are Hudson's Straits ; the Atlantic Ocean on the east ; and the Straits of Bell Isle, and the Gulph of St. Laurence on the south . .

1 “A Journal of Transactions and Events of a Residence of nearly Sixteen Years on the Coast of Labrador.” By George Cartwright, Newark : 1792. Vol. III. p. 220.

[1927lab]


Partnered Projects Government and Politics - Table of Contents Site Map Search Heritage Web Site Home